دوره های تخصصی اجاره زمانی و اجاره سفری برگزار می شود

مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دوره های تخصصی اجاره زمانی و اجاره سفری برگزار می کند

تاریخ برگزاری اجاره زمانی:

شنبه 16/04/1403

سه شنبه 19/4/1403

از ساعت 14

تاریخ برگزاری اجاره سفری:

شنبه 30/04/1403

یکشنبه 31/04/1403

از ساعت 14:00

مدرس: جناب آقای مهندس فرداد فیروزپور

جهت ثبت نام از طریق سایت انجمن  www.saoi.ir منوی آموزش زییر منوی خرید و ثبت نام دوره ها اقدام گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.