پیشرفت ۳۸ درصدی احداث پایانه مکانیزه غلات شماره ۲ بندر امام خمینی(ره)

مجتمع بندری امام خمینی (ره) پایانه تمـام مکـانیزه شـماره ۲ غـلات مجتمع بنـدری امـام خمینـی(ره) که عملیات اجرایی آن در هفته دولت سال گذشته آغاز شد، بـا ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی مطلوب در دست تکمیل است.

به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صدراله بهرامی معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به سـرمایه‌گـذاری ۱۵ میلیـارد و ۷۰۳ میلیون ریالی بخش خصوصـی با هدف افزودن ۵ میلیـون تـن ظرفیـت تخلیـه و بـارگیری کـالای اساسـی گفت: در ادامه‌ روند تکمیل احداث این پایانه تمام مکانیزه غلات، قطعات دستگاه‌های برج مکنده در حال مونتاژ است و آماده نصب و راه‌اندازی می‌شود.

بهرامی افزود: بهـره‌گیـری از تأسیسـات و تجهیـزات پیشـرفته شـامل ۶ دسـتگاه مکنـده پرقـدرت بـا ظرفیـت تخلیـه ۱۸۰۰ تــن بــر ســاعت از ویژگی‌های قابل توجه تجهیزات این پایانه به شمار می‌رود.

وی همچنین برخورداری از ٢٠ کنـدو ترانزیتـی هریک به ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن از جمله بخش‌های این پایانه عنوان کرد که در کنار خطوط ریلی داخلی سایت به طول ۱۵۰۰ متر، گالری انتقال از اسکله تا سیلوها شامل دوخط به ظرفیت هر کدام ۱۸۰۰ تن بر ساعت و طول ۱۰۰۰ متراحداث و تکمیل می‌شوند.

معاون مهندسی و عمران در تشریح مزیت‌های بهره‌گیری از این پایانه، کاهش ترافیک اسـکله‌هـا بـر اثـر تسـریع در فرآینـد تخلیـه، کاهش طول مدت عملیات تخلیه یک فروند کشتی از ٨ بـه ٤ روز کاهش، جلـوگیری از معطلـی کشـتی‌هـا در نتیجه کـاهش یـا حـذف هزینـه دمـوراژ بـر اثـر معطلـی احتمـالی کشـتی‌هـا و افـزایش ظرفیـت پهلـودهی کشـتی‌ها از جمله این مزیت‌ها دانست و تصریح کرد: با ایجــاد زمینــه و فرصــت بیشــتر جهــت صــاحبان کــالا و افـزایش ظرفیـت پـذیرش و نگهـداری استاندارد و بهداشـتی کـالای اساسـی در مجتمـع بنـدری امـام خمینـی(ره)، موقعیت این بندر به عنـوان هـاب کـالای اساسـی کشـور که سهم ٧٠ درصـد سـهم کـالای اساسـی کشـور را به خود اختصاص داده است، برجسته‌تر می‌شود.

بهرامی همچنین خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پایانـه مـی‌توانـد پایداری زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور را بیش از پیش ارتقاء دهد.

 

بازنشر خبر: سی نیوز

منبع: news.mrud.ir/news/132940

لینک کوتاه: https://seanews.ir/46917

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.