معرفی کتاب «كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بين المللی كلی يا جزئی كالا از طريق دريا»

كتاب «كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بين‌المللی كلی و يا جزئی كالا از طريق دريا» مشهور به «مقررات روتردام» با ترجمه «محسن مير محمد صادقی» از سوی كميته ايرانی ICC منتشر شد.

به گزارش سی نیوز، کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC در راستای انجام رسالت و وظایف خود در توزیع و اشاعه جدیدترین اطلاعات بازرگانی بین‌المللی و افزایش سطح آگاهی دست‌اندرکاران و استفاده‌کنندگان از این بازار و با توجه به آخرین تغییرات حاصله در کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی، ترجمه «مقررات روتردام» به عنوان جدیدترین مقررات حمل و نقل بین‌المللی چندوجهی را در دستور کار خود قرار داده و با بهره‌گیری از کمک همه جانبه کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل بین‌المللی، این مهم را به انجام رساند.

پیش‌نویس مقررات روتردام موسوم به Maritime Plus در خلال بحث و مذاكرات بین دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به مدت ۱۰ سال در كمیسیون قوانین تجارت سازمان ملل متحد (UNCITRAL) تهیه و تدوین گردیده و در دسامبر ۲۰۰۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. پس از نهایی شدن طی مراسمی در سپتامبر ۲۰۰۹ در روتردام هلند تحت عنوان كنوانسیون قراردادهای حمل بین‌المللی كلی یا جزئی كالا از طریق دریا در ۱۸ فصل و ۹۶ ماده به امضاء تعدادی از نمایندگان كشورهای عضو رسید. كنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی كلی یا جزئی كالا از طریق دریا چهارمین مجموعه مقررات بین‌المللی دریایی است.

بانكداران، حقوقدانان، صاحبان صنایع، بازرگانان و كلیه مدیران و كارشناسان بازرگانی و حمل و نقل خارجی كشور می‌توانند از این مقررات در جهت حفظ منافع مشتریان خود اعم از واردكنندگان و صادركنندگان بهره‌برداری مطلوب نمایند.

این مقررات به منظور تقنینی نمودن قرارداد حمل برای دو بخش حمل بین‌المللی دریایی كالا و حمل بین‌المللی چندوجهی كالا زمانی كه شاخه دریایی نیز داشته باشد، تدوین گردیده است.

از نكات مثبت موجود در این كنوانسیون می‌توان به چشم‌انداز بسیار خوب آن در به‌روزآوری مقررات حمل و نقل دریایی و یكنواختی نحوه برخورد با آن در سراسر جهان اشاره كرد.

تمامی مواد این كنوانسیون به همراه متن انگلیسی آن برای استفاده و ملاحظه کسانی که مایلند به متن انگلیسی نیز دسترسی داشته باشند، عینا چاپ شده است.

فهرست کتاب

یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیرکمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی

قطعنامه مصوب مجمع عمومی
کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کلی‌یاجزئی کالا ازطریق‌دریا

فصل ۱: مقررات عمومی
ماده ۱: تعاریف
ماده ۲: تفسیر این کنوانسیون
ماده ۳: الزامات شکلی
ماده ۴: قابلیت اعمال دفاعیات و حدود مسئولیت

فصل ۲: دامنه شمول
ماده ۵: دامنه شمول کلی
ماده ۶: استثنائات خاص
ماده ۷: دامنه شمول در خصوص برخی از طرف‌ها

فصل ۳: سوابق الکترونیکی حمل
ماده ۸: استفاده و اثر سوابق الکترونیکی حمل
ماده ۹: آیین استفاده از سوابق الکترونیکی قابل انتقال حمل
ماده ۱۰: جایگزینی سند قابل انتقال حمل یا سابقه الکترونیکی قابل انتقال حمل

فصل ۴: تعهدات متصدی حمل و نقل
ماده ۱۱: حمل و تحویل کالا
ماده ۱۲: مدت مسئولیت متصدی حمل و نقل
ماده ۱۳: تعهدات خاص
ماده ۱۴: تعهدات خاص قابل اعمال در مورد سفر دریایی
ماده ۱۵: کالاهایی که ممکن است خطرساز شوند
ماده ۱۶: رهاسازی کالا در دریا حین سفر دریایی

فصل ۵: مسئولیت متصدی حمل و نقل در خصوص زیان، خسارت یا تأخیر
ماده ۱۷: مبنای مسئولیت
ماده ۱۸: مسئولیت متصدی حمل و نقل به خاطر سایر اشخاص
ماده ۱۹: مسئولیت طرف‌های مجری حمل دریایی
ماده ۲۰: مسئولیت تضامنی
ماده ۲۱: تأخیر
ماده ۲۲: محاسبه غرامت
ماده ۲۳: اطلاعیه در صورت زیان، خسارت یا تأخیر

فصل ۶: مقررات اضافی مربوط به مراحل خاص حمل
ماده ۲۴: عدول
ماده ۲۵: بار روی عرشه کشتی
ماده ۲۶: حمل انجام گرفته قبل یا بعد از حمل دریایی

فصل ۷: تعهدات فرستنده در قبال متصدی حمل و نقل
ماده ۲۷: تحویل کالا برای حمل
ماده ۲۸: همکاری متصدی حمل‌و‌نقل‌و‌فرستنده کالا در‌خصوص ارائه اطلاعات‌و‌دستورها
ماده ۲۹: تعهد فرستنده کالا به ارائه اطلاعات، دستورها و اسناد
ماده ۳۰: مبنای مسئولیت فرستنده کالا در قبال متصدی حمل و نقل
ماده ۳۱: اطلاعات برای تدوین مشخصات قرارداد
ماده ۳۲: قواعد خاص در مورد کالاهای خطرناک
ماده ۳۳: تقبل حقوق و تعهدات فرستنده توسط فرستنده ذکر شده در اسناد
ماده ۳۴: مسئولیت فرستنده برای سایر اشخاص

فصل ۸: اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده ۳۵: صدور سند حمل یا سابقه الکترونیکی حمل
ماده ۳۶: مشخصات قرارداد
ماده ۳۷: هویت متصدی حمل و نقل کالا
ماده ۳۸: امضاء
ماده ۳۹: نواقص موجود در مشخصات قرارداد
ماده ۴۰: ارزیابی اطلاعات مربوط به کالا در مشخصات قرارداد
ماده ۴۱: اثر اثباتی مشخصات قرارداد
ماده ۴۲: «کرایه از پیش پرداخت شده»

فصل ۹: تحویل کالا
ماده ۴۳: تعهد قبول کالا
ماده ۴۴: تعهد رسید دریافت کالا
ماده ۴۵: تحویل کالا در مواقعی که سند قابل انتقال حمل یا سابقه الکترونیکی قابل انتقال حمل صادر نشده است
ماده ۴۶: تحویل کالا در مواقعی که سند حمل غیر قابل انتقالی که تسلیم را مقرر می‌دارد صادر شده است
ماده ۴۷: تحویل کالا در مواقعی که سند قابل انتقال حمل یا سابقه الکترونیکی قابل انتقال حمل صادر شده است
ماده ۴۸: کالاهایی که تحویل نشده باقی می‌مانند
ماده ۴۹: نگهداری کالا

فصل ۱۰: حقوق طرف ناظر
ماده ۵۰: اعمال و حدود حق نظارت
ماده ۵۱: هویت طرف ناظر و واگذاری حق نظارت
ماده ۵۲: اجرای دستورها توسط متصدی حمل و نقل
ماده ۵۳: تحویل مفروض
ماده ۵۴: تغییرات در قرارداد حمل
ماده ۵۵: ارائه اطلاعات اضافی، دستورها یا اسناد به متصدی حمل و نقل
ماده ۵۶: تغییرات با توافق

فصل ۱۱: انتقال حقوق
ماده ۵۷: صدور سند قابل انتقال حمل یا یک سابقه الکترونیکی قابل انتقال حمل
ماده ۵۸: مسئولیت دارنده سند حمل

فصل ۱۲: حدود مسئولیت
ماده ۵۹: حدود مسئولیت
ماده ۶۰: حدود مسئولیت بابت زیان وارده بر اثر تأخیر
ماده ۶۱: از دست دادن منفعت حاصل از محدودیت مسئولیت

فصل ۱۳: زمان اقامه دعوی
ماده ۶۲: مهلت اقامه دعوی
ماده ۶۳: تمدید مهلت اقامه دعوی
مدت ۶۴: دعوی برای جبران خسارت
ماده ۶۵: دعاوی علیه شخصی که به عنوان متصدی حمل و نقل شناسایی شده است

فصل ۱۴: حوزه صلاحیت
ماده ۶۶: دعاوی علیه متصدی حمل و نقل
ماده ۶۷: توافق‌ها در مورد انتخاب دادگاه
ماده ۶۸: دعاوی علیه طرف مجری حمل دریایی
ماده ۶۹: عدم وجود مبانی اضافی صلاحیت
ماده ۷۰: توقیف و اقدامات موقت یا حمایتی
ماده ۷۱: ادغام و استرداد دعاوی
ماده ۷۲: توافق پس از آنکه اختلافی بروز کرده و صلاحیت دادگاه پس از آنکه خوانده در دادگاه حاضر شده است
ماده ۷۳: شناسایی و اجرا
ماده ۷۴: اعمال فصل ۱۴

فصل ۱۵: داوری
ماده ۷۵: موافقت‌نامه‌های داوری
ماده ۷۶: موافقت‌نامه داوری در حمل و نقل توسط خط کشتیرانی غیر منظم
ماده ۷۷: توافق برای رجوع به داوری بعد از بروز اختلاف
ماده ۷۸: کاربرد فصل ۱۵

فصل ۱۶: اعتبار شرایط قراردادی
ماده ۷۹: مقررات کلی
ماده ۸۰: قواعد ویژه برای قراردادهای حجمی
ماده ۸۱: قواعد ویژه برای حیوانات زنده و برخی کالاهای دیگر

فصل ۱۷: موضوعاتی که این کنوانسیون بر آنها حاکم نمی‌باشد
ماده ۸۲: کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حمل کالا به وسیله سایر طرق حمل
ماده ۸۳: حدود کلی مسئولیت
ماده ۸۴: مشارکت افراد ذینفع در حمل دریایی در زیان وارده به یکی از آنان به علت فداکردن قسمتی از کشتی یا بار برای نجات دادن جان یا اموال بقیه
ماده ۸۵: بار و مسافر
ماده ۸۶: خسارت ناشی از وقوع حادثه هسته‌ای

فصل ۱۸: مواد نهایی
ماده ۸۷: امین اسناد
ماده ۸۸: امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق
ماده ۸۹: خروج از سایر کنوانسیون‌ها
ماده ۹۰: حق شرط یک‌جانبه (حق تحفظ)ها
ماده ۹۱: رویه و اثر اعلامیه‌ها
ماده ۹۲: اثر در واحدهای سرزمینی داخلی
ماده ۹۳: شرکت سازمان‌های همبستگی اقتصادی منطقه‌ای
ماده ۹۴: لازم‌الاجرا شدن
ماده ۹۵: بازنگری و اصلاحیه
ماده ۹۶: خروج از کنوانسیون

 

تنظیم و انتشار: سی نیوز

لینک کوتاه: https://seanews.ir/46653

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.