مرور برچسب

رتبه برتر انجمن کشتی رانی

كسب رتبه +A انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در رتبه بندی تشكلهای حرفه ای اتاق بازرگانی ايران

احتراماً نظر به نقش راهبردي فعاليت هاي بندري و دريائی در اقتصاد و امنيت كشور و نيز مشاركت ، مساعدت و همراهي های شايسته اعضاء معزز و مكرم كه همواره مويد فعاليت های انجمن بوده است ، مفتخر است به استحضار جامعه معظم دريايی و بندری كشور برساند…
ادامه مطلب ...