مرور برچسب

اجاره زمانی

دوره های تخصصی اجاره زمانی و اجاره سفری برگزار می شود

مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دوره های تخصصی اجاره زمانی و اجاره سفری برگزار می کند تاریخ برگزاری اجاره زمانی: شنبه 16/04/1403 سه شنبه 19/4/1403 از ساعت 14 تاریخ برگزاری اجاره سفری:
ادامه مطلب ...