عملکرد سازمان بنادر در توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر تا پایان دی ۱۴۰۱

 عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حفظ، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱، اعلام شد.

به گزارش سی نیوز به نقل از  پایگاه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی،‌ ســرمایه‌گــذاری مســتقیم ســازمان بنادر و دریانوردی در بنــادر کشــور جهت توسعه و نگهداری زیرسـاخت‌ها بــه میزان ۳۸ هزار میلیــارد ریــال و سـرمایه‌گذاری مسـتقیم این سازمان در بنادر کشـور جهـت تجهیز بنـادر بـه میـزان ۸ هزار میلیـارد ریال بوده است.

علاوه بر این، جـذب سـرمایه‌گذاری بخـش غیردولتـی در بنـادر تجـاری در قالـب ۵ قـرارداد بـه ارزش ۸ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریـال و افزایـش جمـع کل سـرمایه‌گـذاری غیردولتی در بنــادر ایران بــه میــزان ۲۰۶ هزار و ۱۴۶ میلیــارد ریال در قالـب ۳۵۱ قـرارداد سـرمایه‌گـذاری تا پایان دی‌ماه سال جاری انجام شده است.

تداوم عملیـات اجرایـی فـاز سـوم طـرح توسـعه مجتمـع بنـدری شـهیدرجایـی، ادامــه طــرح توســعه اســکله‌های نفتــی مجتمــع بنـدری شـهیدرجایـی و انجــام موفــق تعمیــرات اساســی ۲ فروند یدک‌کـش و یـک فرونـد شـناور لایروب در حوضچـه بنــدر شــهیدرجایــی از دیگر اقدامات مهم سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور است.

اتمــام تعمیــرات اساســی و افتتــاح اســکله‌های شــماره ۲۷ تــا ۳۴ بنــدر امــام خمینــی(ره)، بهره‌بــرداری از یــک ســیلوی ۱۰۰ هــزار تنــی منطقــه ویــژه اقتصــادی امــام خمینــی(ره)، ســاخت اولیــن دســتگاه ناوتکــس بــرای نصــب و راه انــدازی در بنــدر فریدون‌کنــار، اتمــام احــداث و افتتــاح جــاده کمربنــدی بنــدر امــام خمینــی(ره) بــه آبــادان و ادامه احداث تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر از دیگر اقدامات مهمی است که در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور می‌توان به آن اشاره کرد.

همچنین از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در بخش حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱، ادامــه اجــرای طــرح توســعه بنــدر مســافری دریایــی چمخالــه، تامیـن تجهیـزات اسـتراتژیک مرتبـط بـا فـاز اول طـرح توسـعه بنـدر شـهیدبهشـتی چابهـار، افتتـاح پـروژه تعریـض و به‌سـازی پل‌هـای بنـدر خرمشهر، تکمیل و تحویل فاز ۲ بندر چندمنظوره خمیر، ادامــه احــداث اســکله ۱۰۰۰ تنــی بنــدر اروندکنــار،‌ بــه آب انــدازی ۲ فرونــد یدک‌کــش در بنــدر شــهیدرجایــی پــس از انجــام تعمیــرات اساســی زیرآبــی و ادامــه لایروبی و احیــای خلیــج گــرگان بــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۰ درصــد است.

 

بازنشر: سی نیوز

منبع: https://www.pmo.ir/fa/news/61825

لینک کوتاه: https://seanews.ir/44182

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.