هزینه چرخه عمرLife-Cycle Cost (LCC)  در صنعت دریانوردی (قسمت آخر)

 امیر میردوستی

  • سید امیر میردوستی، کارشناس عالی ماشین آلات و برنامه ریزی شرکت خدمات دریایی و بندری سینا
  • عضو کمیته تخصصی فنی نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

 

مفهوم عمر اقتصادی

در هزینه یابی چرخه عمر، طول عمر اقلام ممکن است بر اساس نظرات فنی یا بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه رسمی تر باشد.طول عمر انتخاب شده به طور قابل توجهی بر نتیجه تاثیر خواهد گذاشت. در اصل، عمر انتخاب شده باید عمر اقتصادی باشد، یعنی طول عمری که هزینه آن را در هر واحد زمان به حداقل می رساند، یا با در نظر گرفتن جریان نقدی تنزیل شده، هزینه معادل سالانه آن را به حداقل می رساند.

از نقطه نظر عملی، “عمر اقتصادی” یک مفهوم تا حدودی ایده آل است، زیرا عوامل زیادی می توانند بر تصمیم برای جایگزینی یک آیتم تأثیر بگذارند. در بخش بعدی به طور مفصل به این موارد می‌پردازیم.

مفهوم اساسی عمر اقتصادی در شکل 15.3 و شکل 15.4 نشان داده شده است. در شکل ۱۵.۳، A  هزینه کسب و خط منحنی نشان دهنده هزینه نگهداری تجمعی در طول زمان است.

به طور معمول، این منحنی با گذشت زمان تندتر می شود، زیرا سن آیتم افزایش می یابد. بردار شعاع یا خط مستقیم از مبدا تا منحنی دارای گرادیان است که میانگین هزینه در واحد زمان است.

همانطور که نشان داده شده است، زمانی که بردار شعاع مماس بر منحنی باشد، این حداقل است و این امر عمر اقتصادی را تعیین می کند.

شکل 15.3 عمر اقتصادی – نمودار هزینه تجمعیشکل 15.3 عمر اقتصادی – نمودار هزینه تجمعی

شکل 15.4 عمر اقتصادی – نمودارهزینه در واحد زمان

عمر اقتصادی زمانی رخ می دهد که نرخ هزینه نهایی برای نگهداری و تعمیرات برابر با نرخ هزینه متوسط برای چرخه عمر باشد.

شکل ۴ – ۱۵ همان داده های ارایه شده بر حسب هزینه در واحد زمان را نشان می دهد. این مقدار با هزینه تجمعی تقسیم بر سن داده می شود.هزینه هر واحد زمان در ابتدا کاهش می یابد، زیرا هزینه در طول زمان گسترش می یابد، و سپس با رسیدن به عمر اقتصادی شروع به افزایش می کند. عمر اقتصادی در هر دو ارائه داده یک سان خواهد بود.

نمودارهای عمر اقتصادی نشان داده شده در شکل 15.3 و شکل 15.4 به تجزیه و تحلیل کمینه سازی هزینه مربوط می شود.

در برخی موارد ممکن است حداکثرسازی سود را در نظر بگیریم، به عنوان مثال زمانی که درآمد وابسته به سن یا شرایط دارایی است، یا زمانی که حاشیه سود توسط ارزش دفتری تنظیم می شود.یک ملاحظه عملی دیگر ریسک است، به ویژه زمانی که خطر شکست فاجعه بار وجود دارد که با افزایش سن افزایش می یابد. این جنبه در جایگزینی تجهیزات بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

 15.7 مثال عمر اقتصادی

مثال زیر ساده شده است تا بتوانیم روی ساختار هزینه تمرکز کنیم. نوع خاصی از خودرو با هزینه خرید 300 هزار دلار خریداری می شود. همانطوری که میبینید هزینه های عملیاتی و نگهداری و تعمیرات (O&M) و ارزش فروش در سال های 1، 2، 3، 4 از عمر وسیله نقلیه، در شکل 5-15 نشان داده شده است. عمر اقتصادی را محاسبه کنید.

شکل 5-15 : داده های هزینه چرخه عمر وسایل نقلیه

۱۵.۷.۱ مورد حساب نشده

موردی را در نظر بگیرید که در آن جریان نقدی کاهشی شده و مالیات نادیده گرفته می شود. ما هزینه هر سال را برای هر یک از گزینه های چرخه عمر ۱، ۲، ۳ یا ۴ ساله محاسبه می کنیم. برای جایگزینی در سن Y هزینه کل C به صورت زیر ارائه می شود:

C = هزینه مالکیت + هزینه های عملیاتی و نگهداری و تعمیرات – ارزش فروش

و هزینه هر سال C / Y است.

به عنوان مثال، اگر سیاست تعویض خودرو در سن دو سالگی باشد. کل هزینه در طول عمر وسیله نقلیه، C2 به شرح زیر است:

C2 = هزینه خرید + هزینه های سال اول عملیاتی و نگهداری + هزینه های سال دوم عملیاتی و نگهداری – ارزش فروش در پایان سال 2

C2 = 300,000 + 30,000 + 45,000 – 190,000 = 185,000

۱۸۵،۰۰۰ دلار هزینه ای است که در یک دوره دو ساله متحمل می شود و برای به دست آوردن متوسط هزینه در سال باید آن را به ۲ قسمت تقسیم کنیم. بنابراین هزینه هر سال 185000 تقسیم بر 2 میشود 92500.

برای جایگزینی در سن ۳ سالگی داریم:

سال سوم = (300,000 + 30,000 + 45,000 + 65,000 – 160,000)/3 = 93,333

و برای جایگزینی در سن ۴ سالگی داریم

 = سال چهارم(300,000 + 30,000 + 45,000 + 65,000 + 117,500 – 127,500)/4 = 107,500

شکل 15.6 تجزیه و تحلیل عمر اقتصادی این محاسبات را نشان می دهد. ردیف ۷، ستون های C تا F، هزینه های هر سال را به ترتیب برای چرخه های ۱، ۲، ۳ و ۴ ساله نشان می دهد. با یک بررسی می بینیم که حداقل هزینه در سال 2 اتفاق می افتد و ۹۲۵۰۰ دلار در سال است.

شکل 15.6 تجزیه و تحلیل عمر اقتصادی بدون تخفیف

۱۵.۷.۲ نحوه محاسبه 

هنگامی که هزینه ها کاهش می یابد و ما دوره های عمر متفاوتی داریم، مقایسه های خود را بر اساس هزینه سالانه معادل، EAC قرار می دهیم.

بنابراین باید EAC را برای هر دوره ممکن، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله یا 4 ساله محاسبه کنیم.

شکل ۱۵.۷ جریان نقدی برای عمر ۳ و ۴ ساله، نمودارهای جریان نقدی را نشان می دهد که برای سه سال و برای یک چرخه عمر چهار ساله کاربرد دارند. اجازه دهید جایگزینی در سن n رخ دهد. فرض کنید r نرخ بهره و p ضریب کاهشی باشد.

سپس ارزش فعلی خالص هزینه خودرو در طول n سال به صورت زیر است:

و هزینه سالانه معادل آن به صورت زیر است:

شکل ۱۵.۷ جریان نقدی برای عمر ۳ و ۴ ساله

شکل ۱۵.۸ محاسبه هزینه های سالانه معادل چهار گزینه چرخه عمر را با نرخ بهره 15% نشان می دهد. توابع  NPV و PMT در صفحه گسترده استفاده می شوند. با بررسی می بینیم که حداقل هزینه جایگزینی در سن 3سال است و , EAC ۱۳۰،۳۶۴ دلار در سال است.

این نشان می دهد که چگونه افزایش نرخ بهره، از صفر در حالت کاهشی نشده تا 15% در حالت تخفیف دار، باعث می شود که تعویض به تعویق بیفتد.این مثالی است از اینکه چگونه افزایش نرخ بهره فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. با این حال، راه‌حل‌های این نوع مشکلات همیشه به تغییرات متوسط در نرخ بهره یا در واقع به سایر موارد داده حساس نیستند.

یکی از کاربردهای بالقوه این نوع مدل، تست حساسیت به تغییرات در داده ها می باشد.

شکل ۱۵.۸ تجزیه و تحلیل عمر اقتصادی کاهشی

 

15.7.3 عمر اقتصادی همراه با استهلاک و مالیات

مالیات می تواند برای استفاده از تحلیل اعتبار مالیاتی شرح داده شده در پاراگراف ۱۰.۵ مجاز باشد. شکل ۱۵.۹ این را به خوبی نشان می دهد. استهلاک بر اساس روش مانده نزولی با نرخ 18.75 درصد در سال و مالیات شرکت 30 درصد است. چرخه عمر بهینه 3 سال باقی می ماند، به طوری که در این مورد مالیات شرکت تأثیری بر تصمیم عملی نداشته است.

شکل 15.9 تجزیه و تحلیل عمر اقتصادی با استهلاک و مالیات

 

مقاله دریافتی متخصصین و کارشناسان کمیته های تخصصی

کمیته تخصصی فنی نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تنظیم، ویرایش مقاله و انتشار اختصاصی: سی نیوز

لینک کوتاه: https://seanews.ir/43075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.