جزییات آمار تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیر نفتی از بنادر کشور در پنج ماه نخست سال

در پنج ماه اول سال ۹۵ از کل بنادر ایران ۶۰ میلیون و ۳۸ هزار و ۶۲۹ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که ۱۲.۸ درصد تغییر در مقایسه با سال گذشته در همین زمان داشت.

به گزارش سی نیوز، در پنج ماه اول سال ۹۵ از کل بنادر ایران ۶۰ میلیون و ۳۸ هزار و ۶۲۹ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که ۱۲.۸ درصد تغییر در مقایسه با سال گذشته در همین زمان داشت.

تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی

از کل آمار گفته شده در پنج ماه سال جاری، حجم تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی ۳۰ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۷۵۹ تن اعلام شد که از این میزان سهم تخلیه ۱۵ میلیون ۸۰۳ هزار و ۱۳۸ تن و همینطور سهم بارگیری ۲۲ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۲۱ تن بوده است.

در مدت اعلام شده سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی به ترتیب ۱۲ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۷۷ تن و ۱۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵۶۲ تن گزارش شده است.

همچنین ترانزیت کالا ۱ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۷۹ تن بوده است.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی

از کل آمار گفته شده درپنج ماه اول سال ۹۵، حجم تخلیه و بارگیری کالای نفتی ۲۱ میلیون ۵۸۴ هزار و ۸۷۰ تن اعلام شد که از این میزان سهم تخلیه ۹ میلیون و ۱۵۱ هزار۹۲  تن و سهم بارگیری ۱۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۷۷۸ تن بوده است.

در مدت اعلام شده سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب ۱ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۴۹ تن و ۱۰ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۱ تن گزارش شده که صادرات ۱۲۶.۱ درصد افزایش داشته است.

در مدت گفته شده، سهم تخلیه و بارگیری انواع کانتینر ۹۹۲ هزار و ۵۲۷ TEU بوده است و آمار جابه جایی مسافر هم همین مدت، ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۸ نفر بوده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در فروردین

در فرودین ماه سال ۹۵ از تمامی بندرهای ایران ۱۳ میلیون و ۴۶ هزار و ۶۸۶ تن کالا تخلیه و بارگیری شد که این آمار ۳۰.۴ درصد افزایش داشت.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی ۵ میلیون و ۱۰۸ هزار  و ۴۹۰ تن و سهم  بارگیری در کل ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۳۱ میلیون تن بود که آمار تخلیه ۴۳.۵ درصد و آمار بارگیری ۳۱.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در فرودین ماه امسال به ترتیب ۴ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۹۸۴ تن و ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۴۷۳ تن گزارش شد که به ترتیب ۵۱.۵ و ۴۲.۴ درصد افزایش داشته است. آمار ترانزیت این نوع کالاها نیز در فرودین ماه امسال از بنادر ایران حدود ۴۱۹ هزار و ۸۷۵ تن بود که این آمار نشان دهنده رشد ۱۸.۱ درصدی است.

همچنین در فروردین ماه از بنادر کشور ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۵۴۳ تن کالاهای نفتی تخلیه و ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۷۲۱ تن کالا بارگیری شد. این درحالی است که تخلیه و بارگیری این نوع کالا به ترتیب دارای ۹.۲ و ۲۴.۲ درصد رشد نسبت مشابه سال گذشته بوده است.

سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب ۳۷۴ هزار و ۲۶۰ تن و ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۵۰۷ تن بود که این آمار رشد ۱۷۱.۹ درصدی صادرات این نوع کالا را نشان می‌دهد.

ترانزیت کالاهای نفتی ۱۸۴ هزار و ۱۸۱ تن کالا در فروردین ماه سال جاری گزارش شد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در اردیبهشت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در اردیبهشت سال ۹۵ تمامی بندرهای ایران ۱۲ میلیون ۸۱۷ هزار و ۴۱۷ تن کالا تخلیه و بارگیری شد که این آمار ۱۷.۷ درصد افزایش داشت.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۷۲ و سهم  بارگیری در کل ۵ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۹۲ تن اعلام شد که آمار بارگیری ۵۰.۹ درصد افزایش داشته.

همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ به ترتیب ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۴۶۷ و ۴ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۸۱ گزارش شد که صادرات ۶۲.۹ درصد افایش داشته است. طبق آمار و ارقام موجود، در اردیبهشت ماه امسال ۳۷۹ هزار و ۹۰۵ تن کل با افزایش ۹.۱ درصدی در مقایسه با سال گذشته از بنادر کشور انجام شده است.

همچنین سهم تخلیه کالاهای نفتی ۱ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۴۱ تن با افزایش ۱۱.۲ درصد و بارگیری همین نوع کالا ۲ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۴۱۲ با افزایش ۳۳.۳ درصد گزارش شده است.

واردارت کالاهای نفتی در اردیبهشت ماه ۳۷۳ هزار ۵۹۰ تن گزارش شد که این در حالی است که صادرات کالاهای نفتی ۲ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۲۰ تن با پیشرفت ۱۶۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته از از بنادر کشور انجام شده است.

ترانزیت کالاهای نفتی هم ۱۹۴ هزار و ۱۵۱ تن اعلام شد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در خرداد

در خرداد ماه سال جاری از کل بنادر کشور ۱۲ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۷۴ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که نشان دهنده رشد ۱۵.۱ درصدی به نسبت ماه مشابه در سال گذشته است.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی سهم تخلیه ۳ میلیون و ۲۱۶ هزار ۴۳۹ تن و سهم بارگیری ۴ میلیون و ۹۴۳ هزار ۹۱۵ تن اعلام شده است. آمار واردات و صادرات هم به ترتیب ۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۹۱۹ تن، ۴ میلیون ۳۶۷ هزار ۶۷۹ تن گزارش شده است. ترانزیت کالای غیرنفتی نیز ۴۱۴ هزار ۹۷۰ تن اعلام شد.

همچنین تخلیه کالاهای نفتی ۱ میلیون ۷۵۲ هزار و ۹۸۵ تن و بارگیری آن ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۳۵ تن گزارش شده است.

واردات کالاهای نفتی ۳۰۲ هزار و ۳۷۶ تن در خرداد ماه سال ۹۵ بود که در همین زمان آمار صادرات همین کالا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار ۲۹۷ تن و با رشد ۱۲۲.۴ درصدی به نسبت همین ماه در سال پیش گزارش شده است. ترانزیت کالاهای نفتی هم ۱۹۶ هزار و ۲۶۱ تن بوده شد.
تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی در تیر
از تمام بنادر ایران در تیرماه سال ۹۵، میزان ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۱۰ تن تخلیه و بارگیری شد که افزایش ۴.۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

تخلیه کالاهای غیرنفتی ۲ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۵۹۱ تن در تیرماه سال جاری گزارش شده که سهم بارگیری ۴ میلیون ۲۴۸ هزار و ۱۰۴ تن بوده همچنین واردات و صادرات این نوع کالا به ترتیب، ۲ میلیون ۲۷۲ هزار و ۴۳۴، ۳ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۸۷ تن که این آمار صادرات ۲۱.۷ درصد افزایش تغییر داشته است.

تخلیه کالاهای نفتی ۱ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۶۵۲ تن در تیرماه سال جاری گزارش شده که سهم بارگیری ۲ میلیون ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ تن بوده همچنین واردات و صادرات این نوع کالا به ترتیب، ۲۴۶ هزار و ۶۶، ۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۲۵۱ تن اعلام شده است. آمار صادرات در این مدت  ۸۱.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

ترانزیت کالا غیرنفتی هم ۲ میلیون و  ۵۹ هزار و ۲۵۱ در تیر ماه سال جاری گزارش شده.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی در مرداد

در مرداد ماه سال ۹۵ از تمامی بندرهای ایران ۱۱ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۳۰۳ تن کالا تخلیه و بارگیری شد. از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی ۷ میلیون و ۷۵۴ هزار  و ۹۹۱ تن و سهم  بارگیری در کل ۴ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۱۶ میلیون تن بوده است. همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در مرداد ماه امسال به ترتیب ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۸۵۱ تن و ۳ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۰۹ تن گزارش شد است. آمار ترانزیت این نوع کالاها نیز در مرداد ماه امسال از بنادر ایران حدود ۳۸۳ هزار و ۱۵۰ تن بود.

همچنین در مرداد ماه از بنادر کشور ۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۲۳ تن کالاهای نفتی تخلیه و ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۵۸۹ تن کالا بارگیری شد. سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب ۲۴۴ هزار و ۹۵۷ تن و ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۴۵ تن بود که آمار صادرات رشد ۱۰۶.۷ نشان می‌دهد.

ترانزیت کالاهای نفتی ۱۴۳ هزار و ۳۸۰ تن کالا در مرداد ماه سال جاری گزارش شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments