آخرین ها

درباره ما

پیشینیه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به سال ۱۳۳۲ هجری شمسی (۱۹۵۳ میلادی) باز میگردد. در آن سال به علت معضلاتی که در بندر خرمشهر برای نوبت دهی جهت پهلوگیری کشتیها پدید آمده بود، نمایندگان خطوط کشتیرانی برای رفع مشکل تراکم کشتیها در لنگرگاه بندر خرمشهر که در آن زمان به عنوان مهمترین و فعالترین بندر تجاری کشور محسوب می باشد در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۳۲به تشکیل سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی اقدام نمودند. این سندیکا در ابتدا به سامان دادن روند نوبت دهی به کشتیها را پرداخت تا به تدریج مشکل تراکم پدید آمده در لنگرگاه با هماهنگی اداره بندر خرمشهر بر طرف گردید. در سال ۱۳۳۳ ( ۱۹۵۴ میلادی ) این سندیکا با تکیه بر موفقیت خود در بندر خرمشهر فعالیتهای خود را در سایر بنادر کشور از جمله بوشهر، بندر امام خمینی رحمت ا… علیه ( که آن زمان بندر شاهپور نام داشت ) بندرعباس گسترش داد و عملاً به عنوان هماهنگ کننده بین نمایندگان خطوط کشتیرانی اقدام می کرد. در سال ۱۳۴۹ ( ۱۹۷۰ میلادی ) سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی باتوجه به وسعت یافتن فعالیتهایش در بنادر مختلف کشور و به لحاظ تحولاتی که در ساختار اقتصادی پرداخت ایران بوجود آمده بود